o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-06-03
Zapytanie ofertowe na opracowanie aplikacji umożliwiającej tworzenie contentu do gabloty multimedialnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.
Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030


2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
opracowanie i przekazanie autorskich praw majątkowych do aplikacji umożliwiającej tworzenie contentu do gabloty multimedialnej (forma monitora panoramicznego) – (Zadanie 2. Przygotowanie do produkcji materiału reklamowego)

1. aplikacja powinna uwzględniać poniższe założenia wstępne:

a. obsługa przez osoby z podstawową znajomością komputera
b. przygotowanie contentu poprzez tzw. „wizard” (krok po kroku)

2. aplikacja powinna uwzględniać poniższą funkcjonalność:
a. import filmów, obrazów i dźwięku
b. wybór orientacji contentu (pion / poziom)
c. zamieszczanie i formatowanie tekstu, wybór formy przewijania tekstu (pion / poziom)
d. wybór jednego z dostępnych szablonów contentu i umieszczenia filmów, obrazów i tekstu w poszczególnych strefach contentu
e. zdefiniowanie podkładu muzycznego
f. określenie czasu trwania contentu
g. eksport contentu do formatów: mpg i jpg
h. zapis na dysk, możliwość ponownego otwarcia i reedycji

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
II kwartał 2009 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną poddane ocenie, wg poniższych kryteriów: - cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 100%)

Najlepsza oferta w danym kryterium otrzymuje tyle punktów ile rozpatrzono ofert.
Najgorsza oferta w danym kryterium otrzymuje tylko 1 punkt. Przykładowo: jeżeli rozpatrzone zostanie 5 ofert najlepsza oferta uzyska 5 punktów, a najgorsza 1 punkt. Pozostałe otrzymają punkty zgodnie z kolejnością w ramach tej skali. Ocenę ofert w danym kryterium otrzymuje się wg formuły: Liczba punktów x Waga = Ocena kryterium X Ocena całkowita odpowiada ocenie jedynego kryterium tego zapytania tj. ocenie wartości cenowej.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2009-06-08 (włącznie) w biurze Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną marek.zukowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

do pobrania zapytanie ofertowe

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl