o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-05-13
Zapytanie ofertowe na dostawę terminali multimedialnych z wyposażeniem.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.
Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030


2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
Terminale multimedialne z wyposażeniem – zgodnie z poniższą Specyfikacją (Zadanie 1. Budowa sieci DSNET)

Terminal 1:
- player WebDT SA2000 lub model o parametrach równoważnych
- monitor LCD 15" NEC lub model parametrach równoważnych
- nakładka dotykowa 15" + kontroler
- obudowa do monitora z player’em
- podstawa pod obudowę
- ilość: 2 szt.

Terminal 2:
- player WebDT SA2000 lub model o parametrach równoważnych
- monitor LCD 15" NEC lub model parametrach równoważnych
- nakładka dotykowa 15" + kontroler
- obudowa do monitora z player’em
- podwójne ramię obrotowe ścienne do monitora
- ilość: 1 szt.


5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
II kwartał 2009 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną poddane ocenie, wg poniższych kryteriów:
- cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 65%)
- parametry techniczne – im parametry wyższe od urządzeń wskazanych w specyfikacji (przy zachowaniu porównywalnej ceny) tym wyższa punktacja - (waga - 25%)
- serwis i gwarancja – im dłuższy okres gwarancji tym wyższa punktacja - (waga - 10%)

Najlepsza oferta w danym kryterium otrzymuje tyle punktów ile rozpatrzono ofert.
Najgorsza oferta w danym kryterium otrzymuje 1 punkt. Przykładowo: jeżeli rozpatrzone zostanie 5 ofert najlepsza oferta uzyska 5 punktów, a najgorsza 1 punkt. Pozostałe otrzymają punkty zgodnie z kolejnością w ramach tej skali. Ocenę ofert w danym kryterium otrzymuje się wg formuły:
Liczba punktów x Waga = Ocena kryterium X
Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie ocen poszczególnych kryteriów.
Ocena całkowita = Ocena kryterium 1 + Ocena kryterium 2 + Ocena kryterium 3

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 18-05-2009 w biurze Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną marek.zukowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

do pobrania: zapytanie ofertowe

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl