o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-05-17
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie stanowisk pracy bezp. zw. z realizacją projektu i świadczeniem wdrożonych usług - zakup komputerów z oprogramowaniem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o
Psary ul. Parkowa 11
51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet - opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność"
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
Wyposażenie stanowisk pracy bezpośrednio związanych z realizacją projektu i świadczeniem wdrożonych usług – zakup komputerów z oprogramowaniem. Ilość 4 sztuki.

1. urządzenie powinno uwzględniać poniższe założenia wstępne:
a. wyposażony w systemy Windows 7 i MS OFFICE min. 2007 (professional lub business)
b. procesor intel core
c. taktowanie procesora min. 2GHz
d. procesor (pamięć cache min. 2GB)
e. dysk o pojemności min. 320GB
f. przekątna ekranu min. 15,4"
g. matryca LED
h. pojemność pamięci zainstalowanej min. 2GB
i. napęd optyczny DVD±RW Dual Layer
j. port video HDMI
k. gwarancja min. 24 miesiące
l. mysz bezprzewodowa

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
II kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym zapytaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
- cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 80%)
- gwarancja – im dłuższy tym wyższa punktacja - (waga - 20%)

Przyznane wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów zostaną wyliczone wg poniższych wzorów:

Cena – C:

C = Najniższa cena spośród oferowanych / Cena aktualnie analizowanej oferty x 80

Gdzie C oznacza ilość punktów danej oferty

Gwarancja - G:
Zamawiający przydzieli punkty w skali od 0-6 (przy założeniu, że czas gwarancji równy wskazanemu w specyfikacji = 5 punktów; za okres gwarancji dłuższy niż wskazany, przy zachowaniu porównywalnej ceny, Zamawiający może przyznać 6 punktów).

G = Liczba punktów oferty aktualnie ocenianej / Oferta o największej liczbie punktów x 20

Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kryteriów.
Ocena całkowita = Ocena kryterium C + Ocena kryterium T + Ocena kryterium G
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 22.05.2010 w biurze
Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną michal.musial@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl