o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-06-01
ZAPYTANIE OFEROWE - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.,
Psary ul. Parkowa 11,
51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem – (Zadanie 1. Budowa sieci DSNET)
ilość: 1 szt.

Procesor: Xeon E5520 QC
RAM: 12GB DDR3-1066 PC3-8500 ECC
Napęd DVD-RW
HDD: 2x 146GB 3.5" SAS HS System (RAID 1), 3 x300GB 3.5" SAS HS Dane (RAID 5)
Kontroler RAID 512MB pamięd cache z podtrzymaniem bateryjnym
2x redundantny zasilacz 800W
Gwarancja 3 lata on site NBD
Win Srv 2008 R2 Standard 5CAL MULI ROK
Microsoft OEM Windows 2008 Server CAL 5 User Polish, 9 szt.
IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months 10 szt.
Serwer należy uruchomić w siedzibie firmy Magit oraz skonfigurowad do działania z istniejącym oprogramowaniem Lotus Domino Server.

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmowad wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartośd oferty powinna byd określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna byd określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
II kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający – przy wyborze oferty – będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena – waga - 100%

Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona wg wzoru:

C = (C min / C n ) x 100

C - ilośd punktów danej oferty
C min - najniższa cena spośród oferowanych
C n - cena aktualnie analizowanej oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilośd punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert Ofertę należy złożyd w terminie do 10.06.2010 w biurze
Magit sp. z o.o., Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną m.ziolkowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl