o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-06-14
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie stanowisk pracy - stacja graficzna z monitorem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt numer RPDS.01.01.00-02-002/08-00

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.,
Psary ul. Parkowa 11,
51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność"
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
Wyposażenie stanowisk pracy- stacja graficzna z monitorem (Zadanie 3. Wyposażenie stanowisk pracy)

Stacja graficzna:
ilość: 1 szt.
Procesor: min: Intel Core i5, 3.46 GHz, Cache L2 4MB
RAM: min. 4GB DDR3-1333 ECC
HDD: min 750GB
Karta graficzna: min. NVIDIA Quadro FX 580 512MB PCIe
Nagrywarka DVD
Klawiatura i mysz USB
Czytnik kart pamięci
System operacyjny: Windows 7 Professional 64

Monitor:
ilość: 1 szt.
Jasnośd: min 300cd/m2 kontrast: min 1000:1
złącze: cyfrowe DVI-D
Rozdzielczośd: min 1920x1200

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny byd cenami netto i obejmowad wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartośd oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna byd określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
II kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający – przy wyborze oferty – będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena – waga - 100%

Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona wg wzoru:

C = (C min / C n ) x 100

C - ilośd punktów danej oferty
C min - najniższa cena spośród oferowanych
C n - cena aktualnie analizowanej oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilośd punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert Ofertę należy złożyd w terminie do 21.06.2010 w biurze
Magit sp. z o.o., Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną m.ziolkowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl