o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-05-17
ZAPYTANIE OFERTOWE - Terminale multimedialne z wyposażeniem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt numer RPDS.01.01.00-02-002/08-00

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o
Psary ul. Parkowa 11
51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet - opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność"
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
Terminale multimedialne z wyposażeniem - zgodnie z poniższą Specyfikacją (Zadanie 1. Budowa sieci DSNET)

Terminal 1 (5 kompletów):
- komputer półprzemysłowy z procesorem mobilnym, 2,5” dyskiem twardym o pojemności min. 250GB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7
- monitor typu public display 46” z głośnikami, zintegrowany z panelem dotykowym

Terminal 2 (5 kompletów):
- komputer półprzemysłowy z procesorem mobilnym, 2,5” dyskiem twardym o pojemności min. 250GB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7
- monitor typu public display 42” z szybą zabezpieczającą matrycę

Terminal 3 (4 komplety):
- player WebDT SA2000 lub model o parametrach równoważnych
- monitor typu public display 42” z szybą zabezpieczającą matrycę

Terminal 4 (5 kompletów):
- komputer półprzemysłowy z procesorem mobilnym, 2,5” dyskiem twardym o pojemności min. 250GB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Embedded
- monitor typu public display 46” z szybą zabezpieczającą matrycę

Terminal 5 (2 komplety):
- komputer typu nettop z procesorem Atom Processor 330, z dyskiem twardym o pojemności min. 250GB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7
- monitor typu public display 32” z nakładką dotykową
- monitor z komputerem umieszczony na stojaku pod kątem 25-30 stopni

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
II kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Zamawiający – przy wyborze oferty – będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena – waga - 100%

Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona wg wzoru:

C = (C min / C n ) x 100


C - ilość punktów danej oferty
C min - najniższa cena spośród oferowanych
C n - cena aktualnie analizowanej oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 24.05.2010 w biurze
Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną m.ziolkowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl