o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-06-17
ZAPYTANIE OFERTOWE: Wyposażenie stanowisk pracy- zakup mierników laboratoryjnych (Zadanie 3. Wyposażenie stanowisk pracy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis: Opis: zestawienie znakow rpo cz b-3 luty 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer        RPDS.01.01.00-02-002/08-00

 

1. Zamawiający:

Magit sp. z o.o.         Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

NIP:        898-18-69-717

REGON:  932093030

 

2.  Tytuł projektu: 

Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3.  Priorytet/działanie (nr i nazwa):

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie stanowisk pracy- zakup mierników laboratoryjnych (Zadanie 3. Wyposażenie stanowisk pracy)

 

Miernik rezystancji uziemienia:

- ilość: 1 szt.
 Stabilny pomiar rezystancji uziemienia
 Trzy podzakresy pomiarowe rezystancji uziemienia: 10/100/1000 Ω
 Dokładność pomiaru rezystancji uziemienia ±2,5% wartości pełnozakresowej
 Pomiar napięcia ziemi w zakresie od 0 do 30 V
 Test uziomu (funkcja P/C check) oddzielnie dla każdego uziomu
 Możliwość wyboru prostej 2-przewodowej metody pomiarowej (używając do pomiaru rezystancji uziemienia lokalnego elementu przewodzącego do ziemi), lub dokładnej metody trójprzewodowej
 Wpływ rezystancji uziemienia pomocniczego: ±5% przy zmianach od 0 do 5 kΩ
 Wpływ napięcia ziemi:
±2% dla napięcia od 0 do 5 V
±5% dla napięcia od 0 do 10 V (dla 50/60 Hz)
±5% dla napięcia od 0 do 3 V (dla napięcia stałego, przemiennego: 16 2/3, 400 Hz)
 Wpływ napięcia zasilania: w znamionym zakresie odchyleń - dla napięcia stałego od 6 do 10 V
 Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy: od 0 do 40°C, 80% (bez kondensacji)
 Zakres temperatur i wilgotności względnych składowania: od -10 do 50°C, 80% (bez kondensacji)
 Obudowa, przyciski i pokrętła odporne na narażenia mechaniczne
 Metoda obsługi: potencjometryczna, sygnału przemiennego (a.c.)
 Napięcie przy nieobciążonych gniazdach pomiarowych: 50 V a.c., maksymalne
 Prąd pomiarowy: 15 mA maks. a.c. (3 mA a.c. - gdy używa się metody dwuprzewodowej)
 Zasilanie z baterii alkalicznych
 W komplecie dwa uziomy prętowe, trzy przewody pomiarowe na szpulach (czarny 5 m, żółty 10 m, czerwony 20 m), nawijarka do przewodów, sztywny neseser mieszczący przyrząd i akcesoria

 

 

Miernik rezystancji izolacji:

·          ilość: 1 szt.

·         Napięcia pomiarowe rezystancji izolacji 250/500/1000 V,

·         Sygnalizacja optyczna (dioda LED) włączenia wysokiego napięcia

·          Automatyczne rozładowywanie przed i po pomiarze,

·          Sygnalizacja (zewnętrznego) napięcia niebezpiecznego na gniazdach pomiarowych (gdy napięcie to jest większe od 70 V),

·          Podzakresy pomiarowe rezystancji izolacji: 4,000 MΩ/ 40,00 MΩ/ 400,0 MΩ/ 500 MΩ// 4000 MΩ (tylko dla napięcia 1000 V),

·          Dokładność pomiaru: min. +/-3%,

·          Minimalna wartość pomiarowa rezystancji: 0,25 MΩ (przy 250 V), 0,5 MΩ (przy 500 V), 1 MΩ (przy 1000 V),

·         Prąd zwarciowy 1,2 mA (maks.),

·          Czas odpowiedzi w zakresie 5 s,

·          Pomiar małych rezystancji:
40,00/400,0/4,000k/40,00k/400,0k/4,000MΩ, prąd zwarciowy 200 mA,

·          Test ciągłości (prąd 200 mA) z sygnalizacją dźwiękową, przyrząd przystosowany do pomiaru ciągłości instalacji uziemiających prądem zwarciowym 200 mA zgodnie z normą IEC 60364

·          Bezpieczna konstrukacja układu testu ciągłości nie wymagająca użycia bezpiecznika

·         Konstrukcja przyrządu zgodna z wymaganiami normy bezpieczeństwa: EN61010-1, kat. III 600 V

·          Pomiar napięcia przemiennego: od 0 do 750 V, dokładność +/-3% w.w., impedancja wejściowa 100 kΩ, częstotliwość 50/60 Hz

·          Komparator z dźwiękową i wizualną sygnalizacją przekroczenia dolnej wartości granicznej rezystancji izolacji (dobry, zły), pamięć z fabrycznymi nastawami wartości granicznej (zależnie od napięcia pomiarowego)

·         Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych przy pomiarze małych rezystancji

·         Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny

·         Szybkość odświeżania wskazania wyświetlacza: 2 razy na sekundę

·         Zasilanie z baterie alkalicznych

·         indywidualnym świadectwem wzorcowania producenta

 

Multimetr cęgowy a.c./d.c.

·         ilość: 1 szt.

·         Dwa podzakresy pomiarowe prądów stałych i przemiennych 10 i 100 A

·         Zerowanie pozostałości magnetycznej cęgów - przez naciśnięcie przycisku

·         Pomiar napięcia stałego i przemiennego (do 600 V)

·         Funkcja True RMS

·         Pomiar rezystancji na 6 podzakresach do 42 MΩ

·         Test ciągłości z sygnalizacją dźwiękową tego stanu

·         Automatyczna zmiana podzakresu pomiarowego

·         Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

·         Zamrożenie wskazania wyświetlacza (Data Hold)

·         Średnica wewnętrzna cęgów 35 mm

 

 

 

 

 

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.

Cena brutto zostanie obliczona  przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:

III kwartał 2009 w siedzibie Zamawiającego.

 

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający – przy wyborze oferty – będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena – waga - 100%

 

   Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona wg wzoru:

        

C min

C= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                   x 100

C n

C             - ilość punktów danej oferty

C min     - najniższa cena spośród oferowanych

C n          - cena aktualnie analizowanej oferty

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 18.06.2010 w biurze

Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną m.ziolkowski@magit.pl

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim  porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

 

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe *.PDF

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl