o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-06-14
ZAPYTANIE OFERTOWE: Wyposażenie stanowisk pracy - zakup stołów i krzeseł roboczych 3 komplety

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.
Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet / działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
Wyposażenie stanowisk pracy - zakup stołów i krzeseł roboczych 3 komplety (Zadanie 3. Wyposażenie stanowisk pracy)

1. Stanowisko pracy (1 komplet) powinno uwzględniać poniższe założenia wstępne:
   a. Stół roboczy
      1. Blat roboczy powinien znajdować się na wysokości od 80 do 90cm,
      2. Blat roboczy powinien być wykończony gumą lub wykładziną,
      3. Blat roboczy stołu powinien mieć szerokość od 60 do 80cm,
      4. Blat roboczy stołu powinien mieć długość od 120 do 160cm,
   b. Krzesło robocze
      1. Krzesło robocze powinno mieć regulowaną wysokość siedziska przynajmniej w zakresie od 60 do 80cm,
      2. Krzesło robocze nie może mieć kółek,
      3. Krzesło robocze powinno mieć metalową, pokrytą tworzywem podstawę,
      4. Krzesło powinno być wyposażone w stopki,
      5. Krzesło powinno mieć tapicerowane siedzisko i oparcie.

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania / dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
II kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym zapytaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
- cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 100%)

Przyznane wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów zostaną wyliczone wg poniższych wzorów:

C = (C min / C n ) x 100

C - ilość punktów danej oferty
C min - najniższa cena spośród oferowanych
C n - cena aktualnie analizowanej oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 18-06-2010 w biurze
Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną a.majka@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
10 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie.
Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - plik PDF

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl