o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-04-12
Zapytanie ofertowe - Centrum Zarządzania Siecią - zakup serwerów z wyposażeniem i oprogramowaniem.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis: Opis: zestawienie znakow rpo cz b-3 luty 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

 

1. Zamawiający:

Magit sp. z o.o. Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

NIP: 898-18-69-717

REGON: 932093030

 

2.  Tytuł projektu: 

Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

 

3.  Priorytet/działanie (nr i nazwa):

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

 

4. Przedmiot zamówienia:

Centrum Zarządzania Siecią - zakup serwerów z wyposażeniem i oprogramowaniem – (Zadanie 1. Budowa sieci DSNET/Wydatek: Centrum Zarządzania Siecią - zakup serwerów z wyposażeniem i oprogramowaniem)

 

 1. urządzenie powinn uwzględniać poniższe założenia wstępne:
  1. zapewnić pełną współpracę z komputerami wyposażonymi w systemy Windows (2000, XP, Vista, 7), Linux i Apple Mac OSX
  2. konfiguracja RAID 0,1
  3. Instalacja czterech dysków 3.5", SATA lub SATA II, obsługa dysków co najmniej 2TB każdy
  4. backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs USB
  5. wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu danych
  6. wbudowany serwer (zarówno z FTP jak i HTTP)
  7. wyposażeny w port gigabit ethernet
  8. minimum 2xUSB do komunikacji z akcesoriami
  9. wyposażeny w minimum dwa dyski 2TB (7200obr/min, SATA, szybkość interfejsu dysku  300 MB/s, minimalna pojemność pamięci podręcznej  16 MB, NCQ - (kolejkowanie rozkazów), praca dysku 24h/dobę)
 2. założenia wstępne - dysk zewnętrzny
  1. zapewnić pełną współpracę z komputerami wyposażonymi w systemy Windows (2000, XP, Vista, 7), Linux i Apple Mac OSX
  2. 3,5 cala dysk o pojemność od 1,5 TB – 2TB (7200 obr/min)
  3. konfiguracja RAID 0,1
  4. pojemność pamięci podręcznej minimum 16MB
  5. interfejs USB 2.0
  6. backup danych

 

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.

Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:

II kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert

Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym zapytaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów :

- cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 80%)

- gwarancja – im dłuższy tym wyższa punktacja - (waga - 20%)

 

Przyznane wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów zostaną wyliczone wg poniższych wzorów:

 

Cena – C :

Najniższa cena spośród oferowanych

C= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x 80

Cena aktualnie analizowanej oferty

 

Gdzie C oznacza ilość punktów danej oferty

 

 

Czas realizacji – R :

Zamawiający przydzieli punkty w skali od 0-6 (przy założeniu, że czas realizacji równy wskazanemu w specyfikacji= 5 punktów; za czas realizacji krótszy niż wskazany, przy zachowaniu porównywalnej ceny, Zamawiający może przyznać 6 punktów).

 

Liczba punktów oferty aktualnie ocenianej

R= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x 20

Oferta o największej liczbie punktów

 

 

Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kryteriów.

Ocena całkowita = Ocena kryterium C + Ocena kryterium T + Ocena kryterium G

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 20-04-2010 w biurze

Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną
michal.musial@magit.pl

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl