o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-03-01
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis: Opis: zestawienie znakow rpo cz b-3 luty 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer        RPDS.01.01.00-02-002/08-00

 

1. Zamawiający:

Magit sp. z o.o.         Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

NIP:        898-18-69-717

REGON:  932093030

 

2.  Tytuł projektu: 

Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3.  Priorytet/działanie (nr i nazwa):

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:

Terminale multimedialne z wyposażeniem zgodnie z poniższą Specyfikacją (Zadanie 1.  Budowa sieci DSNET)

 

Terminal 1:

- player WebDT SA2000 lub model o parametrach równoważnych

- monitor LCD 32" NEC z głośnikami lub model parametrach równoważnych

- ilość: 1 szt.

 

Terminal 2:

- player WebDT SA2000 lub model o parametrach równoważnych

- monitor LCD 22" NEC lub model parametrach równoważnych

- ilość: 1 szt.

 

Terminal 3:

- komputer Fujitsu-Siemens P2540 lub model o parametrach równoważnych

- monitor LCD 19" NEC lub model parametrach równoważnych

- ilość: 1 szt.

 

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.

Cena brutto zostanie obliczona  przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:

I kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

 

7. Kryteria oceny ofert

Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym zapytaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów :

- cena                                                    >waga - 65%

- parametry techniczne                     >waga - 25%

- warunki serwisu i gwarancji           >waga - 10%

 

Przyznane wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów zostaną wyliczone wg poniższych wzorów:

 

Cena – C :

 

      

Najniższa cena spośród oferowanych

C= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                            x 65

Cena aktualnie analizowanej oferty

 

Gdzie C oznacza ilość punktów danej oferty

 

 

                Parametry techniczne – T :

Zamawiający przydzieli punkty w skali od 0-6 (przy założeniu, że pełna zgodność z parametrami wskazanymi w specyfikacji= 5 punktów; za parametry wyższe od wskazanych, przy zachowaniu porównywalnej ceny, Zamawiający może przyznać 6 punktów).

 

Liczba punktów oferty aktualnie ocenianej

T= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                              x 25

Oferta o największej liczbie punktów

 

Gwarancja i serwis – G :

Zamawiający przydzieli punkty w skali od 0-6 na podstawie proponowanych warunków gwarancji i serwisu (im dłuższy okres gwarancji tym wyższa punktacja)

 

Liczba punktów oferty aktualnie ocenianej

G= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                              x 10

Oferta o największej liczbie punktów

 

 

Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kryteriów.

Ocena całkowita = Ocena kryterium C + Ocena kryterium T + Ocena kryterium G

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 10.03.2010 w biurze

Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną adrian.majka@magit.pl

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim  porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

 

Pliki do pobrania:

zapytanie

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl