o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-12-10
ZAPYTANIE OFERTOWE - Stworzenie oprogramowania do tworzenia materiału reklamowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis: Opis: zestawienie znakow rpo cz b-3 luty 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer        WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

 

1. Zamawiający:

Magit sp. z o.o.         Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

NIP:        898-18-69-717

REGON:  932093030

 

 

2.  Tytuł projektu: 

Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

 

3.  Priorytet/działanie (nr i nazwa):

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

 

4. Przedmiot zamówienia:

Stworzenie oprogramowania do tworzenia materiału reklamowego – (Zadanie 2. Przygotowanie do produkcji materiału reklamowego. /Wydatek: Oprogramowanie do tworzenia materiału reklamowego)

 1. aplikacja powinna uwzględniać poniższe założenia wstępne:
  1. obsługa przez osoby z podstawową znajomością komputera
  2. wprowadzanie ogłoszeń za pomocą dedykowanej aplikacji
 2. aplikacja powinna uwzględniać poniższą funkcjonalność:
  1. centralna baza danych na serwerze
  2. wybór stylistyki wyświetlania z przygotowanych szablonów
  3. możliwość grupowania ogłoszeń i ofert
  4. zamieszczanie i formatowanie tekstu
  5. możliwość wyboru ilości wyświetlanych na raz ogłoszeń i ofert
  6. określenie czasu trwania wyświetlania ogłoszeń i ofert
  7. możliwość edycji wprowadzonych wcześniej ofert
  8. aplikacja o architekturze klient-serwer
  9. działanie pod systemem Windows
  10. moduł umożliwiający obsługę za pomocą monitora dotykowego

 

 

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.

Cena brutto zostanie obliczona  przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

 

 

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:

IV kwartał 2009 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert

Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym zapytaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów :

- cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 65%)

- czas realizacji – im krótszy tym wyższa punktacja - (waga - 35%)

 

Przyznane wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów zostaną wyliczone wg poniższych wzorów:

 

Cena – C :

 

      

Najniższa cena spośród oferowanych

C= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                            x 65

Cena aktualnie analizowanej oferty

 

Gdzie C oznacza ilość punktów danej oferty

 

 

                Czas realizacji – R :

Zamawiający przydzieli punkty w skali od 0-6 (przy założeniu, że czas realizacji równy wskazanemu w specyfikacji= 5 punktów; za czas realizacji krótszy niż wskazany, przy zachowaniu porównywalnej ceny, Zamawiający może przyznać 6 punktów).

 

Liczba punktów oferty aktualnie ocenianej

R= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                              x 35

Oferta o największej liczbie punktów

 

 

Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kryteriów.

Ocena całkowita = Ocena kryterium C + Ocena kryterium T + Ocena kryterium G

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

 

 

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 15-12-2009 w biurze

Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną marcin.ziolkowski@magit.pl

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim  porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl