o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-03-23
ZAPYTANIE OFERTOWE - Oprogramowanie do tworzenia materiału reklamowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis: Opis: zestawienie znakow rpo cz b-3 luty 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

 

1. Zamawiający:

Magit sp. z o.o. Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław

NIP: 898-18-69-717

REGON: 932093030

 

 

2.  Tytuł projektu: 

Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

 

3.  Priorytet/działanie (nr i nazwa):

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

 

4. Przedmiot zamówienia:

Oprogramowanie do tworzenia materiału reklamowego- Swf studio v3 lub program o równoważnych właściwościach– (Zadanie 2. Przygotowanie do produkcji materiału reklamowego).

 

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.

Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.

Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.

Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:

I kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający – przy wyborze oferty – będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena – waga - 100%
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona wg wzoru:

C = (C min / C n )x 100

C - ilość punktów danej oferty
C min - najniższa cena spośród oferowanych
C n - cena aktualnie analizowanej oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 26-03-2010 w biurze

Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław,
drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną
adrian.majka@magit.pl

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (plik pdf)

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl