o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2010-03-19
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompilacji biblioteki mediów na potrzeby pokazów szkoleniowych, ofertowych i promocyjnych Digital Signage.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt numer RPDS.01.01.00-02-002/08-00

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.
Psary ul. Parkowa 11,
51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe 3. Priorytet/działanie (nr i nazwa): Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.

4. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie kompilacji biblioteki mediów na potrzeby pokazów szkoleniowych, ofertowych i promocyjnych Digital Signage. (Zadanie 2. Przygotowanie do produkcji materiału reklamowego.)
Oferowana biblioteka powinna zawierać wymienione niżej pliki wraz z upoważnieniem twórców do ich wykorzystania na pokazach szkoleniowych, ofertowych i promocyjnych Digital Signage.
Zbiór powinien zawierać:
1. 50 zdjęć o różnorodnej tematyce - zdjęcia nie mogą zawierać znaków towarowych
2. 10 plików wideo - w formie umożliwiającej dalsze wykorzystanie przy tworzeniu contentu wideo
3. 30 utworów muzycznych - utwory powinny mieć pełny zamknięty charakter, każdy utwór powinien trwać nie krócej niż 1 minuta.
Wszelkie dostarczone materiały powinny być dostarczone w formie Elektronicznej.

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania. Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert. Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
I kwartał 2010 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Zamawiający – przy wyborze oferty – będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena – waga - 100%
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona wg wzoru:

C = (C min / C n )x 100

C - ilość punktów danej oferty
C min - najniższa cena spośród oferowanych
C n - cena aktualnie analizowanej oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 24.03.2010. drogą pocztową na adres: Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, bądź drogą elektroniczną na adres: marek.zukowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl