o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-09-15
Zapytanie ofertowe na opracowanie i przekazanie autorskich praw majątkowych do aplikacji umożliwiającej wyświetlanie ogłoszeń i ofert na monitorze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.
Psary ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
opracowanie i przekazanie autorskich praw majątkowych do aplikacji umożliwiającej wyświetlanie ogłoszeń i ofert na monitorze panoramicznym – (Zadanie 1. Budowa sieci DSNET/Wydatek: Oprogramowanie do zarządzania i parametryzacji przekazu reklamowego)

1. aplikacja powinna uwzględniać poniższe założenia wstępne:
a. obsługa przez osoby z podstawową znajomością komputera
b. wprowadzanie ogłoszeń za pomocą przeglądarki internetowej
2. aplikacja powinna uwzględniać poniższą funkcjonalność:
a. wybór stylistyki wyświetlania z przygotowanych szablonów
b. możliwość grupowania ogłoszeń i ofert
c. zamieszczanie i formatowanie tekstu
d. możliwość wyboru ilości wyświetlanych na raz ogłoszeń i ofert
e. określenie czasu trwania wyświetlania ogłoszeń i ofert
f. możliwość edycji wprowadzonych wcześniej ofert

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
IV kwartał 2009 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym zapytaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów :
- cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 65%)
- czas realizacji – im krótszy tym wyższa punktacja - (waga - 35%)
Przyznane wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów zostaną wyliczone wg poniższych wzorów:
Cena – C :
C= ( Najniższa cena spośród oferowanych / Cena aktualnie analizowanej oferty) x 65
Gdzie C oznacza ilość punktów danej oferty Czas realizacji – R : Zamawiający przydzieli punkty w skali od 0-6 (przy założeniu, że czas realizacji równy wskazanemu w specyfikacji= 5 punktów; za czas realizacji krótszy niż wskazany, przy zachowaniu porównywalnej ceny, Zamawiający może przyznać 6 punktów).
R= ( Liczba punktów oferty aktualnie ocenianej / Oferta o największej liczbie punktów) x 35
Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kryteriów.
Ocena całkowita = Ocena kryterium C + Ocena kryterium T + Ocena kryterium G
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (przy założeniu, że 1%=1punkt).

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 21-09-2009 w biurze Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną marcin.ziolkowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

do pobrania zapytanie ofertowe

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl