o_firmie kontakt newsletter jezyk sklep
magit
infokioski digital multimedia monitory_dotykowe materialy_reklamowe oznakowanie lokalizacja
Unia Europejska

unia

Nagrody

medal
medal

Certyfikat
ISO 9001:2008

medal

ISO 14001:2004

medal

Polityka środowiskowa

medal

Polityka Jakości

medal

Aktualności

2009-10-06
Zapytanie ofertowe na stworzenie oprogramowania do wyświetlania ofert pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt numer WND-RPDS.01.01.00-02-002/08

1. Zamawiający:
Magit sp. z o.o.
Psary ul. Parkowa 11,
51-180 Wrocław
NIP: 898-18-69-717
REGON: 932093030

2. Tytuł projektu:
Sieć informacji i reklamy interaktywnej DSnet – opracowanie technologii i wdrożenie rynkowe

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa):
Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

4. Przedmiot zamówienia:
Stworzenie oprogramowania do wyświetlania ofert pracy – zgodnie z poniższą Specyfikacją (Zadanie 3. Wyposażenie stanowisk pracy w ramach projektu)

Zgodność z system operacyjny - Microsoft Windows Vista lub Windows XP

Funkcjonalność aplikacji modułu wyświetlania – prezentacji ofert pracy
- możliwość podziału wyświetlania ofert na branże/grupy ofert oraz listę wszystkich branż/grup;
- możliwość wyróżnienia na liście branż/grup poprzez podświetlenie lub zmianę koloru nazwy branży/grupy
- możliwość wyświetlania jednocześnie maksymalnie 12 ofert na ekranie;
- możliwość wyświetlanie informacji o aktualnie oglądanej stronie ofert (numer strony) ilości wszystkich stron do wyświetlenia w danej grupie (ilość stron) oraz czasie pozostałym przez jaki będzie wyświetlana dana strona (w sekundach w czasie rzeczywistym podczas wyświetlania);
- możliwość wyświetlania informacji o sposobie uzyskania informacji o ofercie w danym pokoju/stanowisku w zależności od branży/grupy ofert
- możliwość wyświetlania czasu strony ofert automatycznie przeliczany w zależności od ilości ofert wyświetlanych (suma czasów pojedynczej oferty);
- możliwość definiowania (wyboru) branż/grup ofert które mają być wyświetlane przez dany moduł wyświetlania
- możliwość łączenia się przez zdalny pulpit;
- Wake On LAN;
- możliwość współpracy z modułem głównym
- oferty przechowywane w module głównym

Funkcjonalność aplikacji modułu centralnego
- możliwość pracy w systemie Microsoft Windows 2003 server z wykorzystaniem wbudowanych funkcji serwera aplikacji;
- możliwość wprowadzania i edycji ofert pracy poprzez dedykowaną aplikację dla systemu Windows 98/2000/NT/XP;
- możliwość wprowadzania ofert poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego stanowiska w sieci lokalnej;
- możliwość gromadzenia danych w relacyjnej bazie danych MS SQL Server;
- możliwość oddzielenia uprawnienia dla grup użytkowników: przeglądających i drukujących oferty, wprowadzających i edytujących oferty oraz dla administratorów;
- możliwość definiowania przez administratora kolorystki wyświetlania ofert;
- możliwość definiowania przez administratora użytkowników i ich ról;
- możliwość definiowania przez administratora czasu wyświetlania oferty;
- możliwość definiowania przez administratora użytkowników i ich ról, przypisanie ofert do użytkowników (właścicielem oferty jest użytkownik wprowadzający ofertę);
- słownik branż/grup ofert wykorzystywany podczas edycji ofert;
- możliwość przypisania do branży/grupy ofert lokalizacji (pokój/numer stanowiska);
- możliwość wprowadzania minimalnej ilości informacji (numer oferty, stanowisko, opis);
- możliwość wyboru elementów ze słowników podczas wprowadzania oferty (branża/grupa);
- możliwość automatycznego wprowadzania/podpowiadania wartości pól podczas edycji ofert (data oferty);
- nieograniczony dostęp dla administratora do bazy danych (pełne uprawnienia administracyjne);
w przypadku dedykowanej aplikacji do wprowadzanie funkcja umożliwiająca podgląd wyglądu oferty wyświetlanej na telewizorach bezpośrednio w aplikacji podczas wprowadzania /edycji oferty.

5. Sposób obliczania ceny ofertowej:
Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/ dostarczenia przedmiotu zapytania.
Oferta może zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest jednak podanie sumarycznej wartości oferty.
Wartość oferty powinna być określona w PLN. W przypadku podania ceny w walucie innej niż złotówki, zostanie ona przeliczona wg. średniego kursu waluty z dnia porównywania ofert.
Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT w wys. 22% wartości netto.
Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.
Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

6. Zakładany termin i miejsce realizacji zamówienia:
IV kwartał 2009 w siedzibie Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną poddane ocenie, wg poniższych kryteriów:
- cena – im niższa cena tym większa punktacja - (waga - 65%)
- czas realizacji – im krótszy tym wyższa punktacja - (waga - 35%)
Najlepsza oferta w danym kryterium otrzymuje tyle punktów ile rozpatrzono ofert.
Najgorsza oferta w danym kryterium otrzymuje tyle 1 punkt.
Przykładowo: jeżeli rozpatrzone zostanie 5 ofert najlepsza oferta uzyska 5 punktów, a najgorsza 1 punkt. Pozostałe otrzymają punkty zgodnie z kolejnością w ramach tej skali. Ocenę ofert w danym kryterium otrzymuje się wg formuły:
Liczba punktów x Waga = Ocena kryterium X
Ocenę całkowitą otrzymuje się poprzez zsumowanie ocen poszczególnych kryteriów.
Ocena całkowita = Ocena kryterium 1 + Ocena kryterium 2

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 10-10-2009 w biurze Magit sp. z o.o. Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną marek.zukowski@magit.pl

9. Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

10. Zastrzegamy sobie prawo rozpatrywania jedynie tych ofert, które dotrą do nas w określonym w zapytaniu terminie. Wybór wykonawcy/dostawcy zostanie dokonany po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.

Magit Sp. z o.o., Wrocław, tel. (071) 347 73 30/31, faks (071) 372 94 58, e-mail: magit@magit.pl